WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 35 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió 34 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời tot ... Gió mạnh 46 km/giờ 26 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 51 km/giờ 33 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 39 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió mạnh 49 km/giờ 36 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió to 60 km/giờ 43 Độ , Giật 64 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 26 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ 39 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 29 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa 11 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ 11 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 43 mm ... Có mây ... Gió mạnh 50 km/giờ 32 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 11 Độ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió to 61 km/giờ 8 Độ , Giật 69 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 52 mm ... Mây nhiều ... Gió to 60 km/giờ 55 Độ , Giật 72 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 39 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 50 km/giờ 9 Độ , Giật 63 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 54 km/giờ 74 Độ , Giật 68 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 50 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ 10 Độ , Giật 54 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 85 Độ , Giật 49 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 43 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 45 km/giờ 12 Độ , Giật 59 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 15 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 43 km/giờ 93 Độ , Giật 60 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 30 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 51 km/giờ 15 Độ , Giật 65 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 6 mm ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời tot ... Gió 21 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 52 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 49 km/giờ 10 Độ , Giật 63 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 31 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 49 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 325 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 47 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 47 km/giờ 6 Độ , Giật 69 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió mạnh 41 km/giờ 323 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 38 mm ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 333 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 22 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 41 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 292 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : MƯA BÃO 318 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 49 km/giờ 235 Độ , Giật 71 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 21 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa to 94 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 48 km/giờ 247 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 319 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 335 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 328 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 28 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió 30 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời tot ... Gió nhẹ 14 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 310 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 309 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 21 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 36 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 41 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió 20 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 26 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ 15 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió to 56 km/giờ 9 Độ , Giật 67 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 55 mm ... Mây nhiều ... Gió to 61 km/giờ 36 Độ , Giật 68 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 21 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 29 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa to 185 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 54 km/giờ 233 Độ , Giật 66 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 63 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 318 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 22 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 15 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa to có sấm sét 217 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 37 km/giờ 252 Độ , Giật 56 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 20 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...

Thứ Tư : Mưa 32 mm ... Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 248 Độ , Giật 62 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 222 Độ , Giật 60 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 43 km/giờ 264 Độ , Giật 60 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 35 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 312 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 324 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 315 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 312 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời tot ... Gió nhẹ 16 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 17 mm ... Trời tot ... Gió 29 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 43 km/giờ 20 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió to 56 km/giờ 4 Độ , Giật 66 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió to 71 km/giờ 37 Độ , Giật 78 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 68 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 48 km/giờ 110 Độ , Giật 69 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 124 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 253 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 43 km/giờ 235 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 214 Độ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa 44 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 41 km/giờ 255 Độ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 16 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ 39 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ 19 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió to 56 km/giờ 12 Độ , Giật 65 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 53 mm ... Mây nhiều ... Gió to 58 km/giờ 45 Độ , Giật 67 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ 11 Độ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 42 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 41 km/giờ 44 Độ , Giật 51 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 2 Độ , Giật 50 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 51 mm ... Mây nhiều ... Gió to 63 km/giờ 8 Độ , Giật 72 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió to 61 km/giờ 79 Độ , Giật 74 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió mạnh 45 km/giờ 348 Độ , Giật 58 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 46 mm ... Mây nhiều ... Gió to 64 km/giờ 14 Độ , Giật 74 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió to 59 km/giờ 97 Độ , Giật 78 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa 26 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa to có sấm sét 268 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ 251 Độ , Giật 64 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 13 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 304 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 318 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 21 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 27 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 41 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa to 80 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 320 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 304 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 4 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 24 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 339 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 315 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 29 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 60 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 328 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 26 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 40 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 21 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 15 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 16 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió 24 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 35 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ 319 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 192 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 23 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 55 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 322 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời tot ... Gió lặng 6 km/giờ 320 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 53 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa 48 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 40 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 334 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 328 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 66 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 328 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 319 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 28 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 52 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 321 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 320 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 335 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 54 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 40 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 26/10/2020

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 307 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 325 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 315 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 9 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...