Döï Baùo Thôøi Tieát Baõo Luït Vieät Nam
Real-Time Storm Weather Forecasting for Vietnam


 
Loä Trình Baõo Bieån/Tropical Storm Path
BAÕO 30W (KAJIKI)
Xin löu yù 0912Z laø ngaøy 9 luùc 12 giôø GMT (7 giôø toái VN) --- 1 knot (kt) = 1.853 km/giôø

Xem theâm Thoâng Baùo/JTWC Storm Warning
Last modified:  Dec 6 , 2001