VnBaoLut.com - RSS


Để tiếp nhận mau chóng các thông báo và tin tức bão lụt qua điện thoại di động và điện thư (email), chúng tôi cung cấp những tiết mục sau đây qua RSS (Really Simple Syndication):


Dự Báo 72-giờ của vnbaolut.com  (http://vnbaolut.com/dubao72.rss)

Thông Báo Bão Biển bằng tiếng Việt của vnbaolut.com   (http://vnbaolut.com/dubao_vnbaolut.rss)

Thông Báo Bão Biển bằng tiếng Anh của Hải Quân Mỷ  (http://vnbaolut.com/usnavy.rss)

Đường Đi của Bão Biển (ĐH Hawaii)  (http://vnbaolut.com/hawaii.rss)

Ảnh Vệ Tinh Biển Đông  (http://vnbaolut.com/asean.rss)