VnBaoLut.com - RSS


Để tiếp nhận mau chóng các thông báo và tin tức bão lụt qua điện thoại di động, chúng tôi cung cấp những tiết mục sau đây qua RSS (Really Simple Syndication):


Dự Báo 72-giờ của vnbaolut.com  (http://vnbaolut.com/dubao72.rss)

Thông Báo Bão Biển bằng tiếng Việt của vnbaolut.com   (http://vnbaolut.com/dubao_vnbaolut.rss)

Thông Báo Bão Biển bằng tiếng Anh của Hải Quân Mỹ  (http://vnbaolut.com/usnavy.rss)

Đường Đi của Bão Biển (ĐH Hawaii)  (http://vnbaolut.com/hawaii.rss)

Ảnh Vệ Tinh Biển Đông  (http://vnbaolut.com/asean.rss)


Muốn nhận các tin tức qua RSS, các bạn cần một lập trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator)  để tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Bạn có thể dùng AmphetaDesk (http://www.disobey.com/amphetadesk), NewsGator (http://www.newsgator.com) hoặc My Yahoo (http://my.yahoo.com).   Các lập trình này đều miễn phí. Các bạn có thể mang vào các địa chỉ URL của các tin tức từ vnbaolut.com như đã nêu trên.