Phóng Sự Bão Lụt 2004
Bác Sĩ Hồ Đắc Duy 


 

TAÛN MAÏN VEÀ LUÕ NAÊM 2004 VAØ DÒCH CUÙM GAØ

 

 

        Nhö moïi naêm khoûang trung tuaàn thaùng 8 döông lòch laø nöôùc baéc ñaàu töø Campuchia traøn veà Vieát nam theo hai höoùng An Giang - Hoàng Ngöï  qua soâng Cöûu Long vaø Long An - Moäc Hoùa - Thaïnh Hoùa qua  soâng Vaøm coû Long Thaïnh laø moät vuøng xa vaø saâu nhaát cuûa huyeän Thuû Thöøa Tænh Long An  höôùng ñi Traø Cuù giaùp ranh vôùi Campuchia, laø moät vuøng truûng  nöôùc thöôøng ñoå veà ñaây sôùm nhaát , khaùc vôùi caùc naêm tröôùc giôø naøy nöôùc ñaõ traøn ñoàng vaø giao thoâng giaùn ñoaïn, con loä duy nhaát ñi töø caàu treo Vaøm thuû vaøo My Laïc bò ngaäp saâu döùoi doøng nöôùc luõ nay ñaõ ñöôïc toân cao gaàn 1 meùt , con loä trôû thaønh moät con ñeâ naèm giöõa nhöõng caùnh ñoàng traéng xoùa meânh moâng nöôùc

 

Hai beân con ñöôøng laø caùc cuïm daân cö moïc leân nhö ôû caàu Baø Mieàu , caàu OÂng Xe , caàu Baø Giaûi , caàu Loäp Coäp...., Tröôøng Myõ Laïc A ñöôïc xaây môùi treân moät khu ñaát ñöôïc toân cao neân treû con vaãn coù theå ñeán tröôøng ñöôïc , nhôù laïi maáy muøa luõ naêm tröôùc giôø naøy thì tröôøng hoïc , traïm xaù , chôï buùa , ñöôøng giao thoâng ñeàu bò nhaän chìm trong nöôùc luõ , moïi di chuyeãn cuûa ngöôøi daân laø ghe vaø beø chuoái

 

Theo döï kieán thì ÑBSCL seõ coù 682 cuïm tuyeán daân cö nhöng ñeán nay tieán ñoä xaây döïng coøn quaù chaäm , ñeán cuoái thaùng 8 naêm 2004 môùi coù 547 cuïm tuyeán daân cö hoaøn thaønh vieäc toân neàn , trong ñoù chæ coù 10% trong toång soá 170.000 caên nhaø xaây môùi cho ngöôøi ngheøo ñöôïc xaây döïng , 19% laø coù caùc coâng trình giao thoâng noäi boä vaø caáp nöôùc , 13 % coù heä thoáng thoaùt nöôùc....nhö vaäy soá hoä soáng khoâng bò nöôùc ngaäp nhaø trong vuøng môùi chæ ñaït 22% so vôùi keá hoaïch

 

Naêm nay maëc duø ñang laø ñænh cao cuûa muøa luõ nhöng chuùng toâi vaãn coù theå ñi baèng xe gaén maùy suoát con ñöôøng daøi 20 Km töø Vaøm Thuû ñeán Traø Cuù maø khoâng gaëp trôû ngaïi , khoâng coøn coù thaáy caûnh daân queâ nhoán nhaùo chaïy luõ nhö caùc naêm veà tröôùc nöõa , nhìn xa vaøo trong ñoàng thình thoaûng thaáy ñoâi ba noùc nhaø maø neàn nhaø ñaõ ñöôïc toân cao hôn möïc nöôùc luõ naêm 2000 nhö caùc oác ñaûo , hình nhö ngöôøi daân khoâng maën noàng vôùi caùc cuïm daân cö traùnh luõ , haàu heát caùc cuïm daân cö maø chuùng toâi ñi qua trong vuøng naøy  khoâng thaáy coù söï hieän dieän nhaø cöûa maø chæ laø nhöõng baûi ñaát troáng bao la Hieän taïi môùi chæ giaûi quyeát 22% hoä daân coøn 78% soá hoä soáng ra sao ? ñoù laø moái quan taâm cuûa nhieàu ngöôøi

 

Ñi veà vuøng töù giaùc Long Xuyeân , khu vöïc Ñoàng Thaùp Möôøi , ñi veà Moäc Hoùa , Taân Höng , Long Thuaän # Traø Cuù môùi thaáy baây giôø noù trôû thaønh moät bieãn nöôùc meânh moâng maø nhieàu nôi ñænh luõ chæ keùm naêm 2000 vaøi taác , 10 ngaøy tröôùc möïc nöôùc cao nhaát ôû soângTieàn ño ôû Taân Chaâu laø 4, 02 m , treân soâng Haäu taïi Chaâu Ñoác laø 3 ,74 m theá nhöng ngöôøi daân nôi ñaây hình nhö khoâng ai baân taâm bôûi leû moät soá ít  may maén ñöôïc soáng yeân oån treân nhöõng cuïm tuyeán daân cö vöôït luõ coøn phaàn coøn laïi hoï töï giaûi quyeát laáy cuõng raát laø khoa hoïc vaø khoâng toán keùm nhieàu laém maø khoûi rôøi boû caên nhaø nôi hoï ñaõ soáng baèng caùch naâng , toân cao neàn leân baèng hay cao hôn möïc nöôùc luõ naêm 2000  , söûa laïi ñoâi chuùt vaø mua theâm moät chieác xuoàng vöøa ñeå laøm keá sinh nhai vaø phöông tieän di chuyeãn vì theá neân caùc hoä coù dö chuùt ít tieàn hoï khoâng muoán vaøo ôû taäp trung trong caùc cuïm tuyeán daân cö phaàn thì chaät choäi phaàn thì khoù chaêm soùc ñaøn gia caàm nhö heo , gaø vòt...maø coù muoán ñi keùo löôùi giaêng caâu thì cuõng trôû ngaïi

 

Ngöôøi daân vuøng luõ thích nghi raát nhaïy beùn , hoï nghó ra  caùch troàng hoa maøu treân maët nöôùc , nuoâi toâm caøng xanh , caù trong muøng löùôi , trong beø , nuoâi vòt , giaêng löôùi , ñaët loäp caâu , saên chuoät , raén .... vaø ñôïi cho luõ ruùt laø thu hoaïch maø nhöõng coâng vieäc naøy thì ôû giöõa ñoàng , ngay taïi chung quanh nhaø hoï môùi thöïc hieän ñöôïc deå daøng maø thoâi

Chuyeän dòch cuùm gia caàm vôùi vuøng nöôùc luõ traøn veà cuõng moät moái lo ngaïi cho chính quyeàn vaø cho daân , dó nhieân ñaõ coù nhieàu  , döï baùo , khuyeán caùo  , thoâng baùo , leänh caám....töø ngaønh Thuù Y vaø chính quyeàn ñòa phöông ñeán  daân

 

Theo moät ñieàu tra , tìm hieåu cuûa moät tôø baùo coù uy tín vieát vaøo ngaøy 19 /10/04 # .... qua tìm hieåu , ngöôøi daân ñòa phöông thöøa nhaän gaø cheát raõi raùc khoaûng 1 thaùng nhöng hoï vaãn ñem tieâu thuï ra thò tröôøng. Taïi huyeän Vò Thanh ( Haäu Giang ), hieän töôïng gaø cheát taäp trung ôû moät soá nôi . Tuy nhieân, laõnh ñaïo ñòa phöông phuû nhaän thoâng tin # Cuùm gaø taùi xuaát hieân #. Vì vaäy soá gaø cheát vaãn chöa bieát nguyeân nhaân . Theo ñaùnh giaù cuûa ngöôøi daân , soá gaø bò cheát trong thôøi gian qua raát gioáng trieäu chuùng cuûa ñôït ñaïi dòch cuùm vöøa roài

 

Moät traïi gaø vòt nuoâi vaøi ba ngaøn con , thaäm chí caû moät vaïn con goïi laø lôùn nhöng cuõng khoâng laø gì ñoái vôùi toång soá gaø vòt coù trong daân , ôû noâng thoân moãi nhaø nuoâi vaøi ba chuïc con gaø vòt , hay moät baày vòt moät hai traêm con  ñeå caûi thieân ñôøi soáng , ñeå gioå chaïp , cöôùi hoûi , teát  nhaát laø chuyeân bình thöôøng , soá löôïng caùn boä thuù y vaø phöông tieän cuûa hoï ñaâu coù ñuû maø ñeán kieãm tra , kieãm soaùt caû maáy traêm hoä daân cuûa moät laøng soáng raõi raùc trong ñoàng huoáng gì laø trong moät aáp xaõ aáy theá maø Cuïc Thuù Y laïi  ra moät thoâng baùo ngaøy 21/10/04 veà tình hình Cuùm Gia Caàm nhö sau : #.....trong tröôøng hôïp dòch xaõy ra maø chi cuïc thuù y khoâng baùo caùo  theo qui ñònh cho ban chæ ñaïo phoøng choáng dòch cuùm gia caàm cuûa tænh , thaønh phoá , Cuïc Thuù Y thì seõ ñeâ nghò kyû luaät caùc caùn boä lieân quan

 

    Khi nöôùc luõ chöa veà , khi gaø vòt coù vaøi ba con cheát ,daân , ngöôi coù yù thöùc ñem choân  , coøn laïi theo thoùi quen laø vöùt xaùc xuoáng ao , möông ... ñeán muøa nöôùc noãi coù muoán choân cuõng khoâng coù ñaát , haàu nhö taát caû xaùc cheát gaø vit ñeàu quaüng xuoáng gioøng nöôùc luõ tha hoà muoán troâi ñi ñaâu thì ñi , gaëp choå nöôùc khoâng chaûy thì cöù baäp beành chôø ngaøy thoái röõa Vì theá maø dòch cuùm gia caàm khoù coù cô ngaên chaën laây lan trieät ñeå trong muøa nöôùc noãi

 

Chuyeän treû con cheát ñuoái trong muøa nöôùc noãi cuõng laø moät noãi ñau cho xaõ hoäi , caùc ñieãm giöû treû laø saùng kieán toát nhaát ñaõ laøm ra haï tyû leä töû vong cho caùc em , coøn moät tai naïn maø ít ngöôøi ñeå yù ñeán laø raén caén nhaát laø raén luïc, coù theå raén boø vaøo nhaø hay laø treân caây rôùt xuoáng khi muøa nöôùc leân

 

BS HOÀ ÑAÉC DUY

Ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2004 
 
 
 
 
 

Last modified: October 28,  2004