Döï Baùo Thôøi Tieát Baõo Luït Vieät Nam
Real-Time Storm Weather Forecasting for Vietnam

ENGLISH VERSION    TIEÁNG VIEÄT (Unicode)


MM5 72-Giôø Döï Baùo 

Haøng ngaøy coù boán döï baùo baèng moâ hình MM5 cho 00 UTC (7 giôø saùng VN),
06 UTC (1 giôø tröa VN), 12 UTC (7 giôø toái VN) vaø 18 UTC (1 giôø khuya VN)

Xem Thoâng Baùo Quan Troïng Döôùi Ñaây Tröôùc Khi Duøng Döï Baùo

THOÂNG BAÙO QUAN TROÏNG
Caùc döï baùo MM5 ñöôïc cung caáp mieãn phí bôûi coâng ty AMI Environmental (AMI) ñeå thí nghieäm vaø tham khaûo maø thoâi. Ngöôøi söû duïng phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà söï chính xaùc cuõng nhö moïi haäu quaû do vieäc söû duïng caùc döï baùo. Coâng ty AMI chæ cung caáp nguyeân baûn caùc döï baùo "as is" vaø hoaøn toaøn khoâng baûo ñaûm söï chính xaùc, caùch söû duïng vaø aùp duïng caùc döï baùo. Trong taát caû moïi tröôøng hôïp, coâng ty AMI hoaøn toaøn khoâng chòu traùch nhieäm vôùi ngöôøi söû duïng hay moät ñeä tam nhaân khaùc veà moïi toån thaát vaø haäu quaû, tröïc tieáp cuõng nhö giaùn tieáp, do vieäc söû duïng hay laïm duïng caùc döï baùo. 

Xi n choïn ñòa ñieåm ñeå xem Döï baùo

 
BAÉC PHAÀN TRUNG PHAÀN TRUNG PHAÀN NAM PHAÀN
Moùng Caùi Thanh Hoaù  Tam Quan Vuõng Taøu
Caåm Phaû Tónh Gia An Kheâ TP Hoà Chí Minh
Haø Noäi Vinh Qui Nhôn Bieân Hoaø
Haûi Phoøng Haø Tónh Tuy Hoa ø Taây Ninh
Haûi Döông Kyø Anh Soâng Caàu Goø Coâng
Cao Baèng Tuyeân Hoùa Vaïn Ninh Myõ Tho
Haø Giang Ñoàng Hôùi Nha Trang Chaâu Ñoác
Laïng Sôn Q uaûng Trò Cam Ranh Caàn Thô
Laøo Cai Quaûng Ñieàn Phan Rang Long Xuyeân
Ñieän Bieân Phuû Hueá Phan Thieát Soùc Traêng
Sôn La Vinh Loäc Hoaøng Sa Baïc Lieâu
Yeân Baùi Ñaø Naüng Tröôøng Sa Muõi Caø Maâu
Thaùi Nguyeân Hoäi An Kontum Raïch Giaù
Hoaø Bình Tam Kyø Ban Meâ Thuoät Haø Tieân
Nam Ñònh Quaûng Ngaõi Ñaø Laït Phuù Quoác

 

Döï Baùo Loä Trình Baõo Bieån  

Döï Baùo Luït Soâng Cöûu Long (Mekong River Commission)  

AÛnh Höôûng Haâm Noùng Toaøn Caàu 

Caùi Cheát Cuûa Moät Doøng Soâng   

Phoùng Söï Baõo Luït 2004 

Neáu coù baõo, Döï baùo MM5 seõ ñöôïc gôûi mieãn phí qua e-mail ñeán Quyù vò. Xin ñieàn teân vaø ñòa chæ e-mail

Name: 
Email: 

Xin gia nhaäp nhoùm VNBAOLUT ñeå nhaän tin töùc baõo luït

 
 

Subscribe to vnbaolut
Powered by groups.yahoo.com


 

Tin Töùc Thôøi Tieát Môùi Nhaát
Xin löu yù: Giôø Vieät Nam = Giôø GMT/UTC + 7
Döï Baùo Thôøi Tieát Baèng Moâ Hình MM5

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhieàu côn baõo bieån ñaõ taøn phaù vuøng duyeân haûi Vieät Nam, nhaát laø ôû mieàn Trung. Nhöõng côn baõo naøy ñaõ mang theo nhöõng traän möa lôùn gaây neân nhöõng traän luõ luït traàm troïng laøm toån thaát ñeán nhieàu nhaân maïng cuõng nhö nhaø cöûa vaø muøa maøng. Chuùng toâi ñaõ aùp duïng thaønh coâng moâ hình cao caáp MM5 vaøo hai traän baõo bieån xaûy ra gaàn ñaây ôû mieàn Trung: baõo Elvis (1998) vaø baõo Eve (1999) . Keát quaû cho thaáy coù theå duøng moâ hình MM5 ñeå laøm döï baùo caùc côn baõo.

Moâ hình MM5 ñaõ ñöôïc thaønh hình bôûi Trung Taâm Nghieân Cöùu Khí Töôïng Hoa Kyø (NCAR) vaø laø moâ hình khí töôïng toái taân vaø chính xaùc nhaát hieän nay. Moâ hình MM5 ñang ñöôïc nhieàu cô quan chính phuû (nhö Nha Khí Töôïng Hoa Kyø vaø NASA) cuõng nhö nhieàu ñaïi hoïc danh tieáng ôû Hoa Kyø vaø caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi nhö taïi AÂu Chaâu, Hoàng Koâng vaø Ñaøi Loan duøng ñeå laøm döï baùo thôøi tieát. Moâ hình MM5 thöôøng ñoøi hoûi phaûi söû duïng maùy vi tính cao caáp vaø ñaéc tieàn nhö maùy sieâu vi tính Cray hoaëc maùy chaïy Unix. Gaàn ñaây chuùng toâi ñaõ thaønh coâng trong vieäc gaøi toaøn boä nhu lieäu cuûa MM5 vaøo maùy Intel/AMD PC chaïy Linux.

Döï baùo MM5 bao goàm vuøng Ñoâng Nam AÙ, töø mieàn nam Trung Hoa ôû phía Baéc cho ñeán baéc ñaûo Borneo ôû phía Nam, töø Thaùi Lan ôû phía Taây cho ñeán Phi Luaät Taân ôû phía Ñoâng. Moâ hình MM5 duøng hai vuøng ñeå laøm döï baùo: vuøng ngoaøi (vuøng D01) coù 41x53 oâ vôùi moät khoaûng caùch laø 72 ki loâ meùt, vaø moät vuøng trong (vuøng D02) vôùi troïng taâm laø nöôùc Vieät Nam coù 67x82 oâ vôùi moät khoaûng caùch laø 24 ki loâ meùt. Caû hai vuøng ñeàu coù 23 taàng chieàu cao.

Haøng ngaøy coù boán döï baùo hoaøn toaøn mieãn phí vaø coù hieäu löïc trong voøng 72 giôø baét ñaàu töø 00 UTC (7 giôø saùng Vieät Nam), 06 UTC (1 giôø tröa Vieät Nam), 12 UTC (7 giôø toái Vieät Nam) vaø 18 UTC (1 giôø saùng Vieät Nam). Caùc döï baùo ñöôïc hoaøn taát trong voøng 30 phuùt cuûa giôø döï baùo, ví duï döï baùo 00 UTC ñöôïc hoaøn taát vaøo luùc 7:30 giôø saùng Vieät Nam vaø döï baùo 12 UTC vaøo luùc 7:30 giôø toái Vieät Nam. Ñieàu kieän ñaàu tieân vaø bieân phoøng cho moâ hình MM5 ñöôïc laáy töø döï baùo toaøn caàu cuûa Nha Khí Töôïng Hoa Kyø. Caùc döï baùo ñöôïc caäp nhaät hoaù vôùi nhöõng döõ kieän vaø tin töùc khí töôïng môùi nhaát töø veä tinh, radars, baùo caùo töø caùc ñaøi khí töôïng, phi tröôøng vaø thöông thuyeàn trong vuøng. Caùc döï baùo toaøn caàu bôûi moâ hình AVN duøng moät khoaûng caùch hôn 100 ki loâ meùt. Vôùi moät khoaûng caùch nhoû hôn (24 ki loâ meùt cho vuøng trong), döï baùo MM5 ñöôïc chính xaùc hôn caùc döï baùo Internet khaùc, nhö laø CNN vaø Yahoo, vì caùc döï baùo naøy döïa vaøo moâ hình toaøn caàu AVN. Ngoaøi ra, döï baùo MM5 coøn cho bieát löôïng nöôùc möa vaø toác ñoä gioù ñeå deå ñeà phoøng naïn luõ luït hôn. Chuùng toâi ñang Khaûo Saùt caùc Döï Baùo MM5 vaø so saùnh vôùi caùc tin töùc thôøi tieát. Chuùng toâi hy voïng caùc döï baùo seõ coù ích cho vieäc ñeà phoøng naïn luõ luït, nhö laø baùo ñoäng hay quyeát ñònh taûn cö, ñeå toån thaát nhaân maïng cuõng nhö thieät haïi taøi saûn ñöôïc giaûm thieåu toái ña.


Döõ Kieän Lieân Heä
Ñòa Chæ Lieân Laïc:

Mr. Traàn tieãn Khanh
AMI Environmental
206 Black Eagle Ave, Henderson, NV 89015, USA
Telephone (702) 564-9186
E-mail: kttran@amiace.com


Last modified:  January 28, 2005