Phoùng Söï Baõo Luït 
Baùc Só Hoà Ñaéc Duy 

Tröôøng tieåu hoïc Taø Kíp , Caû Göøa
trong côn luõ ñaàu muøa naêm 2001    Tröôøng tieåu hoïc Caû Göøa thuoäc xaõ Bình Phong Thaïnh - Huyeän Moäc Hoaù - Tænh Long An caùch bieân giôùi Campuchia khoaûng 3 km, tröôøng naèm treân moät neàn ñaát roäng khoaûng 250m2 ñöôïc ñaép caùch ñaây 3 naêm , ñoä cao cuûa neàn ñaát naøy cao hôn möïc nöôùc luõ naêm 1997 moät chuùt, neàn ñaát nhö moät oác ñaûo, xung quanh toaøn nöôùc.  ÔÛ ñaây khoâng coù ñieän, khoâng coù nöôùc saïch , lieân laïc vôùi beân ngoaøi chæ coù moät con ñöôøng ñoäc ñaïo baèng ñaát ñaép noái vôùi xaõ vaø vuøng daân cö chung quanh thì hieän nay ñaõ bò chìm trong nöôùc luõ, caùch ñaây moät tuaàn leã.

    Phöông tieän duy nhaát ñeå ñeán tröôøng tieåu hoïc naøy laø ghe. Tröôøng hieän coù khoaûng 78 em hoïc sinh bao goàm 6 lôùp, töø maãu giaùo ñeán lôùp 5. Caùc em laø con cuûa nhöõng gia ñình kinh teá môùi veà ñaây laäp nghieäp, hoï ñeán töø Thuû Thöøa, Beán Tre, Caàn Ñöôùc, Taân Truï ?Nhoùm chuùng toâi ñeán ñaây luùc 16 giôø 30 sau  khi ñaõ ñi qua 4 tröôøng tieåu hoïc.

    Khôûi haønh luùc 6:15 ngaøy 1 /9/01 TP. Hoà Chí Minh Ñoaøn Cöùu Trôï ñi thaúng ñeán huyeän Taân Thaïnh, töø ngaõ ba Taân Thaïnh ñi vaøo huyeän Moäc Hoaù con ñöôøng ñang ñöôïc ñoå ñaát ñoû coù nhieàu ñoaïn nhaáp nhoâ loài loõm, chæ caàn qua moät traän möa laø  laày loäi , trôn tröôïc raát khoù cho vieäc ñi laïi. Chuyeän trong töông lai khi luõ luït traøn veà vaøo thaùng tôùi, nöôùc ngaäp ñoàng ñeå ñi ñeán Moäc Hoùa baèng ñöôøng boä chaéc cuõng phaûi laém traàn ai.

    Khi xe qua xaõ Taân Kieân Taân Laäp ñeán caàu Song Saét thì hai beân ñöôøng nöôùc luõ ñaõ ngaäp ñoàng, caùc ngoâi nhaø phia trong saâu chia caét nhau nhö nhöõng oác ñaûo, ghe thuyeàn laø phöông tieän ñi laïi cuûa vuøng naøy. Töø ngaõ ba Taân Thaïnh moät chieác xuoàng coù gaén ñoäng cô cuûa Trung Taâm Nghieân cöùu Baûo toàn vaø Phaùt trieãn Döôïc lieäu Ñoàng Thaùp Möôøi (REMEDICA) thuoäc Boä Y Teá ra ñoùn nhoùm chuùng toâi. Töø  ñaây xuoàng maùy phaûi chaïy 1 giôø môùi ñeán Trung taâm Khu Baûo toàn  , Khu vöïc naøy caùch ñöôøng quoác loä khoaûng hôn 25 km muoán ñeán thì phaûi ñi xuoàng , noù khoâng coù döôøng boä.

    Xuoàng maùy ñöa chuùng toâi ñi taéc ngang qua caùc ñoaïn keânh vaø caùc nhaùnh cuûa soâng Vaøm Coû Taây, ñi saâu vaøo trong höôùng veà phía bieân giôùi Campuchia  , caøng ñi saâu thì nöôùc soâng ôû ñaây caøng trôû neân ñuïc ngaàu phuø sa, nöôùc chaûy maïnh, xaùc thaân caây goã muïc vaø töøng ñaùm luïc bình lôùn baäp beàn troâi theo doøng chaûy xuoâi veà Taân Thaïnh. Röøng traøm daøy ñaëc baït ngaøn  hai beân ngaäp chìm trong laøn nöôùc. Thænh thoaûng cuõng coù theå nhìn thaáy vaøi nhaø daân maø nöôùc luõ ñaõ daâng leân taän cöûa, nhaø troáng hoang coù leõ hoï ñaõ di dôøi ñeán choã khaùc cao hôn. 12 giôø chuùng toâi môùi ñeán ñöôïc khu nhaø cuûa Trung taâm, ñoù laø moät khu ñaát ñaép cao, ñöôïc xaây kieân coá vaø bao quanh laø haøng ñeâ ñaát ñang ñöôïc gia coá baèng cöø traøm. Ñoùn chuùng toâi laø Kyõ sö Laâm Vieát Lôïi  - Phoù Giaùm ñoác Trung taâm, anh  ngöôøi goác Hueá , xuaát thaân töø  Tröôøng Baùn Coâng Hueá , moät ngöôøi nhanh nheïn, hoaït baùt vaø vui tính, anh ñaõ gaén boù vôùi Trung taâm hôn 17 naêm nay töø khi vuøng daát naøy ñöôïc khai hoang.

    Trung taâm Nghieân cöùu Baûo toàn Döôïc lieäu Ñoàng Thaùp Möôøi  toïa laïc treân moät khu vöïc roäng hôn 1000 hecta, ña soá laø röøng traøm, vôùi caùc con keânh ngang doïc chia caét taïo ra nhöõng OÂ Vuoâng sinh thaùi ñaëc bieät , ôû ñaây coù khoaûng hôn 100 nhaân vieân vaø coâng nhaân , coù phoøng thí nghieäm vaø saûn xuaát theo coâng ngheä khaù hieän ñaïi , Trung Taâm coù maùy phaùt ñieän rieâng . Kyõ sö Lôïi cho bieát caùch ñaây 1 tuaàn khi luõ vöøa veà taïi ñaây xuaát hieän 17 con chim laï chöa xaùc ñònh thuoäc loaøi naøo bay ñeán ñaây taïm truù - Chim ñöùng cao hôn ñaàu ngöôøi maø Trung taâm ñaõ kòp chuïp ñöôïc hình vaø quay vaøi ñoaïn video veà chuùng.

    Muïc ñích cuûa ñoaøn cöùu trôï  tröôùc heát laø mang ñeán söï ñoäng vieân tinh thaàn cho caùc em hoïc sinh vuøng luõ vaø keá ñeán laø taëng 600 phaàn qua,ø trong ñoù 300 phaàn quøa moãi phaàn goàm 5 quyeàn taäp, 2 caây buùt vaø 40 000 ñoàng tieàn maët, 300 phaàn quøa goàm 5 quyeån taäp, 2 caây buùt vaø 70 000 ñoàng tieàn maët. Taát caû caùc phaàn quaø naøy do nhoùm MFR2000 (Mekong Flood Relief) göûi taëng.

    Ñoaøn cöùu trôï chuùng toâi goàm coù GS Hoà Thanh Phong -  Hieäu phoù tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät TP. Hoà Chí Minh, Döôïc só Phan Ñöùc Bình -  Phoù Toång Bieân Taäp baùo Thuoác vaø Söùc khoûe, Döôïc só Phan Höõu Hieàn - Giaùm ñoác coâng ty Phöôùc Thònh, Baùc só Hoà Ñaéc Duy - Ban xaõ hoäi cöùu trôï baùo Khoa Hoïc Phoå Thoâng vaø coâ Taêng Leä Bình - SV tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá.

    Saùu ñòa ñieåm maø ñoaøn chuùng toâi ñeán ñöôïc laø:
        Tröôøng Höông Traøm, Tröôøng tieåu hoïc Noài Goï , Tröôøng tieåu hoïc Caây Caùm
        Tröôøng PTCS Bình Phong Thaïnh , Tröôøng tieåu hoïc Taø Keùp vaø tröôøng tieåu hoïc Caû Göøa

    Thaày Hieäu tröôûng treû Tröông Thanh Tuaán moät mình phaûi ñaûm ñöông 5 ñieåm tröôøng maø moãi ñieåm tröôøng coù khi caùch nhau ñeán 5 km ñöôøng soâng. Anh ñaõ cuøng Kyõ sö Lôïi höôùng daãn ñoaøn cöùu trôï chuùng toâi ñeán caùc ñòa ñieåm , giuùp ñôõ ñoaøn cöùu trôï phaùt quøa cho caùc em coøn coù 2 chò coâng nhaân raát nhieät tình cuûa Trung taâm. Moãi lôùp coù trung bình töø 10 ñeán 20 em hoïc sinh, thaày Cao Vaên Trung, Coâ Huyønh Thò Tuyeát Nga laø giaùo vieân ñöùng lôùp 4 vaø lôùp 2C, thaày Trung cho bieát thaày ñaõ gaén boù vôùi tröôøng tieåu hoïc Höông Traøm xaõ Bình Phong Thaïnh - Huyeän Moäc Hoaù hôn 6 naêm, ngoaøi coâng taùc ôû tröôøng thaày coøn laøm theâm 10 coâng ruoäng vaøo vuï Ñoâng Xuaân.

    Tröôøng tieåu hoïc Caây Caùm coù 8 lôùp, Coâ Huyønh Thò Tuyeát Anh chuû nhieäm lôùp 4A1 cho bieát ngoaøi vieäc daïy hoïc ôû tröôøng Coâ coøn troàng saûn xuaát caây ñay. Ñöôïc bieát xaõ Bình Phong Thaïnh vaø moät soá vuøng saâu , xa cuûa  Moäc Hoùa caùc hoä daân thöôøng troàng luùa vaø ñay, luùa laøm vuï Ñoâng Xuaân vaø ñay laøm vuï Heø Thu. Ñay ñöôïc troàng treân ruoäng luùa, khoaûng hôn 3 thaùng thì thu hoaïch, caây ñay ñöôïc ngaâm döôùi nöôùc cho muïc raõ, laáy xaùc röûa roài phôi vaø baùn cho nhaø maùy ñay GANDI. Moät soá ngheà maø ngöôøi daân ôû ñaây thöôøng laøm laø nuoâi caù loùc beø treân soâng Vaøm Coû Taây.

    Xaõ Bình Phong Thaïnh - Huyeän Moäc Hoaù laø moät vuøng ñaàu nguoàn cuûa Tænh Long An giôø ñaây ñaõ trôû thaønh moät bieãn nöôùc meânh moâng , taïi tröôøng  Caû Göøa khi chuùng toâi ñeán thì thaày coâ giaùo , phuï huynh vaø caùc em hoïc sinh ñang chuyeãn baøn gheá  duïng cuï hoïc taäp sang moät choå khaùc cao hôn , traùnh bò nöôùc luõ cuoán troâi nhö naêm 2000. Thaày hieäu tröôûng cho chuùng toâi bieát laø coù coâng vaên cuûa Phoøng Giaùo Duïc cho pheùp caùc em hoïc sinh maãu giaùo vaø Tieåu hoïc ñöôïc nghó hoïc ñeå traùnh luõ keå töø ngaøy 4.9 sau khi khai giaûng ñöôïc gaàn moät thaùng.

    Theo döï baùo cuûa ngaønh Khí Töôïng Thuûy Vaên thì luõ ôû ÑBSCL coøn dieãn tieán raát phöùc taïp , tình hình ngaäp luït coøn keùo daøi ít nhaát cho ñeán cuoái thaùng 10 , thöïc teá ngöôøi daân ôû ñòa phöông cho bieát laø nöôùc leân khaù nhanh , môùi hoâm tröôùc maø hoâm sau nöôùc ñaõ traøn vaøo nhaø coù ngaøy leân ñeán 20 - 30 cm , naêm ngoaùi ñaõ phaûi soáng chung vôùi luõ treân döôùi 4 thaùng.

    Chuùng toâi rôøi khoûi tröôøng Taø Kíp trôû veà Khu Trung Taâm nghieân cöùu baûo toàn cho kòp thôøi gian ra maët loä tröôùc khi trôøi toái , ñeán Trung taâm luùc 17 giôø 45  , kyû sö Lôïi quyeát ñònh duøng chieác taùc raùng composit chaïy nhanh hôn ñöa chuùng toâi ra sau khi trang bò cho moãi ngöôøi moät chieác aùo phao phoøng hôø söï coá , anh vaãn giöû lieân laïc vôùi ñoaøn qua dieän thoaïi di ñoäng nhöng soùng ñieän thoaïi thì khi coù khi maát.  Cho duø ca noâ coá chaïy nhanh nhöng trôøi vaãn suïp toái , traêng raèm ñaõ xuaát hieän treân baàu trôøi trong vaét töø laâu chöø thì saùng hôn , aùnh traêng vaøng chieáu saùng treân bieån nöôùc luõ meânh moâng , moät vaøi con soùng baát chôït laøm choøng chaønh ca noâ , coâ sinh vieân ñi theo ñoaøn buoät mieäng noùi ? Hoâm nay laø ngaøy Vu Lan ?.

Baùc só HOÀ ÑAÉC DUY

 
 

 


Last modified: September 7, 2001