Khảo Sát Dự Báo MM5
MM5 Forecast Evaluation

 

Read ENGLISH Version

 
       Khảo sát dự báo thời tiết rất quan trọng vì các dự báo có ảnh hưởng đến sinh mạng cũng như  tài sản của hàng ngàn đồng bào. Mức độ chính xác của dự báo cần phải được đánh giá để tạo niềm tin tưởng. Cuộc khảo sát chú trọng đến lượng nước mưa vì dự báo lượng nước mưa rất khó khăn. Vì vậy các dự báo khí tượng khác (ví dụ của CNN)  chỉ cho biết có mưa hay không, chứ không cho biết lượng nước mưa như dự báo MM5. Sau đây là thành quả của các so sánh dự báo MM5 của VNBAOLUT.COM với các tin tức thời tiết từ các báo chí trong và ngoài nước.

LƯU Ý: Có thể xem lại các dự báo MM5 tại 
http://vnbaolut.com/db/dubao.yyyymmddhh.htm
với yyyy=năm (ví dụ 2001), mm=tháng (ví dụ 08), dd=ngày (ví dụ 09), hh=giờ GMT (00, 06, 12, 18)

Trang Chính


Last modified: October 24, 2001