Khaûo Saùt Döï Baùo MM5
MM5 Forecast Evaluation

 

Read ENGLISH Version


       Khaûo saùt döï baùo thôøi tieát raát quan troïng vì caùc döï baùo coù aûnh höôûng ñeán sinh maïng cuõng nhö  taøi saûn cuûa haøng ngaøn ñoàng baøo. Möùc ñoä chính xaùc cuûa döï baùo caàn phaûi ñöôïc ñaùnh giaù ñeå taïo nieàm tin töôûng. Cuoäc khaûo saùt chuù troïng ñeán löôïng nöôùc möa vì döï baùo löôïng nöôùc möa raát khoù khaên. Vì vaäy caùc döï baùo khí töôïng khaùc (ví duï cuûa CNN)  chæ cho bieát coù möa hay khoâng, chöù khoâng cho bieát löôïng nöôùc möa nhö döï baùo MM5. Sau ñaây laø thaønh quaû cuûa caùc so saùnh döï baùo MM5 cuûa VNBAOLUT.COM vôùi caùc tin töùc thôøi tieát töø caùc baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc.

LÖU YÙ: Coù theå xem laïi caùc döï baùo MM5 taïi 
http://vnbaolut.com/db/dubao.yyyymmddhh.htm
vôùi yyyy=naêm (ví duï 2001), mm=thaùng (ví duï 08), dd=ngaøy (ví duï 09), hh=giôø GMT (00, 06, 12, 18)

Trang Chính


Last modified: Dec 13, 2001