============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Dec 28 20:11:32 UTC 2019

============================================================

WTPN31 PGTW 282100 WTPN31 PGTW 282100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL DEPRESSION 30W (PHANFONE) WARNING NR 029// Vấn Đề /Áp Thấp Nhiệt Đới 30W (PHANFONE) Thông Báo Số 029//

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 30W (PHANFONE) WARNING NR 029 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 30W (PHANFONE) Thông Báo Số 029

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

281800Z --- NEAR 14.6N 112.1E 281800Z --- gần 14.6N 112.1E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 280 DEGREES AT 10 KTS di chuyển sáu giờ qua - 280 độ 10 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM Địa điểm chính xác trong vòng 020 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 14.6N 112.1E Lập lại Địa Điểm : 14.6N 112.1E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

290600Z --- 15.0N 110.7E 290600Z --- 15.0N 110.7E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 320 DEG/ 06 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 320 độ/ 06 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

291800Z --- 16.0N 109.9E 291800Z --- 16.0N 109.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

282100Z POSITION NEAR 14.7N 111.7E. 282100Z Địa điểm gần 14.7N 111.7E.

28DEC19. TROPICAL DEPRESSION 30W (PHANFONE), LOCATED APPROXIMATELY 28DEC19. Áp Thấp Nhiệt Đới 30W (PHANFONE), ở khoảng

235 NM EAST-SOUTHEAST OF DA NANG, VIETNAM, HAS TRACKED WESTWARD AT 235 hải lý Đông -Đông Nam của DA NANG, VIETNAM, đã đi hướng hướng Tây với/lúc

10 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED 10 hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . ANIMATED ENHANCED INFRARED

SATELLITE IMAGERY REVEALS A FULLY EXPOSED LOW-LEVEL CIRCULATION Hình vệ tinh cho biết S một hoàn toàn phơi bày hoàn lưu thấp

CENTER (LLCC), LENDING HIGH CONFIDENCE TO THE INITIAL POSITION trung tâm (LLCC), LENDING độ chính xác cao đến Địa điểm ban đầu

PLACEMENT. INITIAL INTENSITY IS BASED ON A 281257Z ASCAT-A PASS địa điểm MENT. Cường độ ban đầu là dựa trên một 281257Z ASCAT-A PASS

THAT SHOWS 20 KTS TO THE NORTH AND 5-10 KTS TO THE SOUTH OF THE THAT cho thấy 20 hải lý một giờ đến Bắc và 5-10 hải lý một giờ đến Nam của

LLCC. THE ENVIRONMENT IS UNFAVORABLE WITH HIGH (35-40 KTS) LLCC. môi trường là bất lợi với cao (35-40 hải lý một giờ )

VERTICAL WIND SHEAR AND COOL (25 CELSIUS) SEA SURFACE trên cao gió cắt và COOL (25 CELSIUS) SEA dưới đất

TEMPERATURES, WHICH WILL CAUSE THE SYSTEM TO WEAKEN FURTHER AND TEMPERATURES, WHICH sẽ CAUSE Bão đến suy yếu hơn nữa và

FULLY DISSIPATE BY TAU 24. TD 30W IS FORECAST TO TRACK TO THE hoàn toàn tan biến lúc TAU 24. TD 30W được dự báo đến đường đi đến

NORTHWEST OVER THE NEXT 24 HOURS AS IT TRACKS ALONG THE Tây Bắc qua/trên 24 giờ tớ khi đi theo

SOUTHWESTERN PERIPHERY OF AN 850MB SUBTROPICAL RIDGE TO THE Tây Nam ERN PERIPHERY của AN 850MB đỉnh cận nhiệt đới đến

NORTHEAST. DUE TO THE WEAK NATURE OF TD 30W THERE IS A WIDE SPREAD Đông Bắc . vì yếu NATURE của TD 30W có một WIDE SPREAD

IN THE MODELS THAT ARE STILL TRACKING THE SYSTEM LEADING TO FAIR IN mô hình S THAT ARE vẫn đi Bão dẫn đến tốt

CONFIDENCE IN THE JTWC TRACK FORECAST. THIS IS THE FINAL WARNING tin tưởng trong Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ đường đi dự báo . Đây là Thông Báo cuối cùng

ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE về cơn bão bởi Trung tâm Dự báo WRNCEN PEARL HARBOR HI.

SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. bão sẽ được theo dõi kỹ cáng các dấu hiệu có thể bừng dậy .

MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 281800Z IS 7 FEET.// Chiều Cao Tối Đa của Sóng to lúc 281800Z là 7 bộ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sat Dec 28 20:11:32 UTC 2019

====================================================================