ĐẠI TẠNG KINH TUỆ QUANG

Bộ Luận Tạng Tập 25 - Tập 32

   

Phật Giáo được truyền bá tại Việt Nam hơn 2000 năm qua. Kinh sách Đại Thừa thường được trích ra từ Hán Tạng nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa có một Đại Tạng tiếng Việt  (Việt Tạng) hoàn toàn đầy đủ. Ngày nay chữ Hán rất ít người biết mà số lượng kinh điển chưa được dịch còn quá nhiều. Đây là vấn đề làm Tuệ Quang Wisdom Light Foundation chúng tôi lưu tâm trong nhiều năm qua. Từ năm 2006, chúng tôi đã dùng các bản chính văn trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng (Taisho Tripitaka) để phiên âm và dịch các kinh điển này ra tiếng Việt (xem website http://DaiTangVietNam.net ). 

Trong 10 năm qua, chúng tôi đã bảo trợ các dịch giả uyên thâm Phật học để phiên dịch toàn bộ Đại Tang Kinh. Vào tháng 9 năm 2016, nhờ hồng ân của Tam Bảo, chúng tôi hoan hỷ làm lễ ra mắt toàn bộ Luận Tạng. Trong Đại Tạng Kinh, 188 bộ Luận gồm các diễn giảng của các Bồ tát và chư Tổ như các Ngài Long Thọ (Nagarjuna), Thế Thân (Vasubandhu), Vô Trước (Asanga) để giúp Phật tử thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật. Luận Tạng gồm tám tập (từ Tập 25 đến 32), có những bộ Luận đồ sộ nổi tiếng như Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ do Ngài Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn văn, A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa (200 quyển) và Du Già Sư Địa (100 quyển) do Ngài Huyền Trang dịch từ chữ Phạn. Xin xem thêm:

Giới Thiệu Bộ Luận Tạng Tuệ Quang

Thư Kêu Gọi Xuất Bản Luận Tạng

Toàn bộ Luận Tạng có thể tải về sau đây:


Tập

Bộ

Taisho Số

25

Thích Kinh Luận

1505-1518

26

Thích Kinh Luận

Tỳ Đàm Bộ

1519-1535

1536-1544

27

Tỳ Đàm Bộ

1545

28

Tỳ Đàm Bộ

1546-1557

29 Tỳ Đàm Bộ 1558-1563
30 Trung Quán
Du Già Bộ
1564-1578
1579-1584

31

Du Già Bộ

1585-1627

32

Luận Tập Bộ

1628-1692