Phoùng Söï Baõo Luït 2002 
Baùc Só Hoà Ñaéc Duy 

 

Thaïnh Hoùa trong muøa luõ naêm 2002


    Thaïnh Hoùa laø moät thò traán phía taây cuûa tænh Long An noù naèm giöõa Caàn Ñoát vaø Moäc Hoùa –Vónh Höng , moät vuøng truõng , töø trung taâm thò traán theo soâng Vaøm Lôùn , qua giaùo xöù Xoaøi Döøa vaøo khoaûng non chuïc caây soá nöõa laø vuøng ñaát vaãn coøn hoang vu , daân ôû beân ngoaøi vaøo ñaây khai phaù troàng traøm , coù gia ñình vaøi ba maãu , coù khi caû chuïc maãu , traøm ñaõ trôû thaønh röøng , ñaây cuõng laø phaàn ñaàu nguoàn cuûa soâng Vaøm Coû Taây , nhaän nöôùc luõ töù Campuchia ñoå veà cho neân vuøng naøy ngaäp luït raát sôùm

    Ngaøy hoâm tröôùc khi chuùng toâi khôûi haønh ñi thaêm Thaïnh Hoùa thì thieät haïi do luõ luït ôû ÑBSCL ñaõ laøm cheát 129 ngöôøi maø ña soá laø treû con, toång soá hoä bò ngaäp trong vuøng luõ laø 230268 hoä , hoïc sinh coù 232456 em phaûi nghæ hoïc

    Toâi vaø anh Voõ Xuaân Quang khôûi haønh töø Saigoøn vaøo luùc 4 giôø saùng , moät côn möa lôùn chôït ñeán khi ngang qua thò traán Goø Ñen – Beán Löùc laøm chuùng toâi öôùt vaø laïnh run

    Ñeán ñòa phaän Thaïnh Hoùa luùc 8 giôø 15 trôøi naéng raùo thaät ñeïp , treân con ñöôøng ñaát ñoû töø quoác loä vaøo trung taâm thò traán tình hình ngaäp luït ñaõ daàn daàn hieän ra khaù roõ neùt

    Naêm 2001 chuùng toâi cuõng ñaõ ñi cöùu trôï ôû vuøng naøy , möïc nöôùc naêm ñoù vaø ñeán thôøi ñieåm khi chuùng toâi ñi laàn naøy cuõng xaáp xæ ngang nhau , caùi khaùc maø ngöôøi ta caûm nhaän ñöôïc treân ñöôøng ñi laø khoâng thaáy caùc hoä daân vôùi caên choøi taïm bôï di chuyeån heo gaø ra maët loä ñeå soáng maáy thaùng luõ luït nhö naêm ngoaùi , nhìn kyõ môùi thaáy nhaø naøo cuõng toân cao neàn ngang baèng vôùi maët loä, caùc cuïm tuyeán daân cö vuøng luõ khoâng thaáy coù daân ôû , troáng trôn , khoâng hieåu taïi sao daân khoâng ñeán soáng taäp trung ôû caùc cuïm tuyeán daân cö  , hoûi hoï thì môùi bieát laø hoï ngaïi phaûi xa nhaø vaõ laïi neàn ñaõ toân cao leân neân vieäc ra ôû ñoù chöa thaät laø caàn thieát vaø neáu di chuyeån ra thì phaûi toán ít tieàn ñeå laøm nhaø taïm , maø laøm nhaø kieân coá thì khoâng kham noãi , giaûi phaùp naâng neàn laø bieän phaùp toái öu cuûa hoï , ñieàu naøy hình nhö cuõng xaõy ra ôû caùc nôi khaùc vaø töø ñieàu naøy giaûi thích taïi sao soá treû con cheát caøng ngaøy caøng cao , moãi hoä laø moät oác ñaûo  chung quanh boán beà laø nöôùc vaø nöôùc , trô vô vaø laïnh luøng . Bôi xuoàng ñeán gaàn môùi thaáy moái hieãm nguy cuûa boïn treû con , taïi sao chuùng cheát ñuoái vì trong nhaø chæ vaøi ba ñöùa nhoû ôû vôùi nhau chuùng chôi ñuøa voâ tö vôùi luû gaø vòt choù meøo , khoâng ai coi soùc , coøn cha meï chuùng thì baän ñi giaêng löôùi haùi rau , noùp caù kieám soáng

    Naêm 2001 ñeå vaøo thò traán chuùng toâi phaûi thueâ ghe, vì con ñöôøng ñaát ñoäc ñaïo chìm trong nöôùc coù choã saâu ñeán 1 meùt nöôùc,  nay con ñöôøng ñöôïc toân cao coù theå ñi baèng xe Honda

    Chôï Thaïnh Hoùa bò ngaäp töø 0,5 m ñeán 1 m, daân chuùng hoïp chôï mua baùn di chuyeån trong nöôùc luõ baèng ghe , chôï Thaïnh Hoùa trôû thaønh moät chôï noåi treân soâng trong suoát 3 thaùng luõ luït , caùch chôï khoaûng moät caây soá laø tröôøng Trung hoïc Thaïnh Hoùa , tröôøng cuõng bi ngaäp saâu nhö theá , ñeå ñeán tröôøng caùc em phaûi duøng ghe , chieác caàu tre naêm tröôùc ñaõ bò gaûy

    Trong thò traán coù moät khu vöïc khoâng bò ngaäp nöôùc vì noù ñöôïc bao quanh bôûi moät con ñöôøng nhö moät tuyeán ñeâ ,ôû ñoù laø khu vöïc haønh chính , böu ñieän , beänh vieän...coøn ngoaøi ra ñeàu bò ngaäp

    Ngoaøi tröø nhöõng gia ñình khaù giaû coøn laïi nhöõng noâng daân voán ñaõ ngheøo khoâng coù ruoäng ñaát ña soá laø ñi laøm thueâ laøm möôùn maø trong muøa luõ thì ngöôøi ta ít ngöôøi thueâ möôùn lao ñoäng neân hoï laâm caûnh thieáu aên , vieäc möu sinh cuûa nhöõng ngöôøi daân ngheøo naøy chæ nhôø vaøo vieäc haùi hoa ñieân ñieån , ngoù boâng suùng , caâu löôùi , lôø loïp , caâu reâ caù loùc gioûi laém suoát ngaøy chæ ñöôïc vaøi ba con , lôø loïp thì chæ kieám ñöôïc moät kilo caù roâ nhoû tí , coù ngöôøi leùn luùt ñi chích ñieän , sieäc ñieän ñeã baét caù, laøm quaàn quaät vaät loän vôùi nöôùc luõ cuõng chæ kieám ñöôïc 10000 ñeán 15000 ñoàng goïi laø truùng coøn khoâng thì böûa no böûa ñoùi cuõng laø chuyeän thöôøng , hieän nay toaøn tænh Long An coù 4655 hoä caàn cöùu ñoùi

    Hình nhö ngöôøi daân soáng ôû vuøng luõ luït hoï ñaõ quaù quen vôùi caùi caûnh naøy neân hoï vaãn soáng moät caùch bình thöôøng , ñieàm tænh , thích nghi vaø chiu ñöïng  chôø cho ñeán khi nöôùc ruùt moät ñieàu maø nhöõng ngöôøi ôû xa khoù töôûng töôïng

Thaïnh Hoùa - Long An ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2002
BS Hoà Ñaéc Duy
  
 
 


Last modified: October 21,  2002