Phoùng Söï Baõo Luït 
Baùc Só Hoà Ñaéc Duy 

Hình AÛnh Cöùu Trôï Luõ Luït ngaøy 10/20/2001
taïi xaõ Myõ Quí, huyeän Cao Laõnh, vuøng Ñoàng Thaùp MöôøiLast modified: October 21,  2001