WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 168 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 159 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 180 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 324 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 304 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 166 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 28 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 181 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 8 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 28 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 10 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 27 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 198 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 145 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 310 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 155 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 26 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 106 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 24 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời tot ... Gió nhẹ 17 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 29 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 241 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 290 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 177 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 183 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 188 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 144 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 155 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 108 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 159 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 190 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 28 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió lặng 0 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 24 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời tot ... Gió lặng 7 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 24 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 146 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 318 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 309 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 149 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 186 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 171 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 170 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 293 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 162 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 195 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 182 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 29 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 176 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 35 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 196 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 28 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 13 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 19/ 8/2017

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió lặng 6 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...