MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 19 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 8 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 9 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 7 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 18 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 13 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 15 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 11 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 12 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 13 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 16 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 11 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa 12 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 14 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 12 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 19 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió mạnh 41 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 38 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Trời tot ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 19 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 6 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 7 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 6 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 8 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 7 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 6 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 7 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 6 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 12 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 8 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 11 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 14 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 11 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 11 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 11 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 11 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 9 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 12 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 11 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 10 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 10 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 8 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 10 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Mưa 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa 27 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 14 C ...

Thứ Bảy : Mưa 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 12 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 19 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 14 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 14 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió mạnh 37 km/giờ , Giật 39 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 32 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió mạnh 47 km/giờ , Giật 53 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 13 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió mạnh 44 km/giờ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió mạnh 46 km/giờ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 14 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 36 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 35 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió mạnh 42 km/giờ , Giật 45 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió mạnh 40 km/giờ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 9 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 10 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 7 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 8 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 7 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 11 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 8 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 10 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 8 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 12 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 10 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 17 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 12 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 15 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 15 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 13 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 29 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 13 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 11 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 15 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 14 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 12 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 18 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 10 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 13 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 12 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 11 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 12 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 8 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 9 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 7 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 13 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 9 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 16 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 7 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời tot ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 19 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 19 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 19 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 20 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 29/ 1/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 17 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...