MM5 Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 51 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 20 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 38 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Nam Định -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 21 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Hội An -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 72 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Gò Công -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 28 C ...


MM5 Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa 13 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Sơn La -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 34 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Kontum -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Pleiku -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa to có sấm sét 124 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...


MM5 Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 46 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 22 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió 28 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho An Khê -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho KRATIE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho PAKSE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho NAM THA -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió 19 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...


MM5 Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 22 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...


MM5 Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho SEPONE -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...


MM5 Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KULEN -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho KRALANH -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho KACHOT -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho SNOUL -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 25 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 27 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 26 C ...


MM5 Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 24 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 23 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 8 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...


MM5 Dự Báo cho Xanadu -- Từ 13 giờ VN Thứ Năm : Ngày 30/ 7/2015

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 8 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...