WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 11 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ 30 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 26 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 44 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 46 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 8 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Trời tot ... Gió 30 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 357 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa to có sấm sét 158 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 55 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 25 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 37 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 52 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 51 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 37 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 52 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 51 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 41 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 25 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 292 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 310 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 174 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 40 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 10 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 41 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 26 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 41 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 28 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 25 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 215 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 28 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 46 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 84 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 47 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 107 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 15 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 314 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 328 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 33 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 41 km/giờ 4 Độ , Giật 47 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 35 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 333 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 90 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 58 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 22 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 323 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 5 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 28 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 28 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 35 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 292 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 15 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 13 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 12 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 31 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 33 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió mạnh 41 km/giờ 7 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 34 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 357 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 64 mm ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 27 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 27 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 75 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 27 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 41 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 45 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 49 mm ... Mây nhiều ... Gió 34 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 56 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 7 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 312 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 83 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 29 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 29 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 46 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 60 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 31 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 298 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 309 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 189 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 28 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 28 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 35 mm ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 28 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 30 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 23 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời tot ... Gió nhẹ 12 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 120 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 15 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 15 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 14 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 16 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 16 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 27 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 300 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 22 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 22 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ 301 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 30 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 24 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 323 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 25 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 26 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Trể ... Trời tot ... Gió lặng 8 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 34 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 26 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 323 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 32 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 153 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 31 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa to có sấm sét 114 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 34 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 24/ 5/2017

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 0 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 24 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 210 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 32 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 33 C ...