WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 144 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 125 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 86 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 334 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 24 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 32 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 32 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trể ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 43 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 206 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 34 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió 18 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 320 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 28 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 305 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 30 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 23 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 21 mm ... Mây nhiều ... Gió 27 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 28 mm ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 209 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 9 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Mây nhiều ... Gió 30 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 131 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 112 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 37 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 137 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 34 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 130 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 34 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió 26 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 32 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 15 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 29 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 28 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió 22 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 32 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 33 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Có mây ... Gió 30 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 4 km/giờ 223 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 225 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 208 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 24 mm ... Mây nhiều ... Gió 33 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 28 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 222 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 165 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 202 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 150 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 179 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 175 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 199 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 140 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 19 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 34 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 104 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 35 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 26 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 305 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 28 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 27 mm ... Mây nhiều ... Gió 28 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 30 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 15 mm ... Trời tot ... Gió nhẹ 17 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 21 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 27 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió 25 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 27 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 31 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 35 mm ... Mây nhiều ... Gió 24 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 338 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 36 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 23 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 309 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 286 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 35 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 35 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 33 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 58 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 33 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 36 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 24 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 47 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 26 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 135 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 122 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 126 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 110 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 2 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời tot ... Gió lặng 4 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 118 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 39 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 28 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 29 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 27 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 220 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 21 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 13 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 24 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 25 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 235 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 30 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 12 mm ... Mây nhiều ... Gió 20 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 32 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 22 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 7 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 13 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 25 C ...

Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 33 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 17 km/giờ 247 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió lặng 5 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 19 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 9 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 37 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 25 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 233 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 23 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 10 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 38 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 13 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 26/ 6/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 18 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 1 km/giờ 302 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 22 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 24 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 8 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 6 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 25 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 47 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 217 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 32 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 25 C ...